About Battle.no


Norsk utgave


English edition


Norsk utgave:
Om Battle.no
Hos oss skal du være velkommen uansett hvilken erfaring du har eller hvilket nivå du spiller på, og vi skal alle ta del i et fellesskap hvor vi alle drar lasset sammen.

Våre medarbeidere arbeider på dugnad og frivillighet. Vi anser dette som en hobby og alle hjelper til slik at vi alle kan ta del i den gleden nettbaserte spill gir.

Vi startet opp med tre servere tidlig i 2005, og kun på grunn av en genuin interesse og dedikerte medlemmer av dette community har Battle.no vokst seg til ett av Europas største community innen Første Person Skytespill(FPS) spill.

Vi trenger alltid hjelp, har du interesse for FPS spill og ønsker å bidra litt trenger vi nettopp deg:
- Vi er en tjeneste for spillere, av spillere!

Formål
Vårt formål er å skape og opprettholde et inkluderende community for alle med interesse for Første Person Skytespill.


Organisasjon
Battle.no er en ikke-kommerisiell community drevet tjeneste som ikke er eid av noen kommersielle aktører.

Det er forøvrig veldig mange personer som bidrar til at Battle.no kan drifte en av Europa's største serverparker.

Vi deler inn grupper som alle har sine klare ansvarsområder, og noen personer som har noen klart definerte oppgaver.

Alle som bidrar er viktig, og de viktigste er kanskje våre server admins som faktisk holder kvaliteten opp på serverne våre.

Oversikt:
Vi kan grovt dele vår organisasjon inn i fire grupper:

(i tilfeldig rekkefølge)
 1. President of Battle.no.
  - Sabumnim
 2. Head of forum.
  - Veslin
 3. Head of Personnel.
  - Hellandsjø
 4. Head of Servers.
  - Blackbird
 5. Founder/Tv2 contact
  - Quad
- Kontakt info for ledergruppen: Klikk her.
- Kontakt info for Root admin: Klikk her.Se også: http://www.battle.no/?section=contact


Partnere og gode vennerHistorie
Det hele startet i 2004 hvor TV2 hadde et bedriftslag som aktivt spilte Battlefield 1942.
TV2 deltok da på med et lag i BFT 2004 Business Edition.

Så kom vi altså til sommeren 2005 og det var mye prat om spillet Battlefield 2 som skulle komme ut og spillet ble en selvfølge i handlekurven hos alle på bedriftslaget.
Det ble så tid for treninger og vi trengte servere til dette.

Båndbredde og linjer hadde vi allerede gjennom jobben så nå var arbeidet i gang med å skaffe serverne.
Etter en tids arbeid og hjelp fra flere fikk vi våre første tre public servere opp å gå.
Samtidig med dette fant vi ut at vi trengte et forum og vi fikk derfor tilrettelagt en plass på en ledig server.
Dette forumet fikk navnet bf2bb.tv2.no og vi hadde endelig en samlingsplass. Opprinnelig var dette altså kun for at spillerne på bedriftslaget skulle kunne kommunisere seg imellom og utveksle strategier.

Vi oppdaget ganske snart at vi ikke klarte å drive dette alene, og trengte hjelp. Vi fikk derfor tak i gode spillere utenfor bedriftslaget som assisterte oss med å administrere serverne. Ettersom populariteten på våre servere økte så økte også behovet for hjelp fra andre og forumet ble nå åpnet opp for alle og det ble også annonsert etter enda flere admins.

Sakte men sikkert så økte behovet for flere servere, og en rekke funksjoner som klagemuren måtte tilrettelegges for at man skulle kunne møte etterspørselen.
En rekke nye og helt unike server verktøy som eget bansystem var også et viktig hjelpemiddel når etterspørselen økte. Med flere gode verktøy for server drifting, og flere administorer med fikk vi virkelig en tjeneste som leverte kvalitet og dette dannet grunnlaget for den organisasjonen vi har i dag.

Etter hvert som vi ble stadig større og lagt merke til ble det også flere som spilte hos oss som synes at vi gjorde en god jobb for det norske spill miljøet.
De fleste var derfor velvillig til å hjelpe til med å skaffe hardware og andre resurser vi trengte. Rundt juletider i 2005 smalt det imidlertid.
Det virker som om alle hadde fått Battlefield 2 og ryktet om TV2 serverne begynte å spre seg. Folk spilte og prioriterte TV2 og vi hadde fulle servere nesten hele tiden.

Vi hadde på dette tidspunktet fortsatt bare vårt gamle forum, men det var ikke spesielt innbydende eller velegnet for nyheter for andre en den snevre krets.
Basert på en stor felles satsing ble de nye websidene og ny design på forumet en realitet den 26. April 2007.

Battle.no er altså et resultat av hva masse gode venner kan gjøre på fritiden sammen.


Morsomme fakta:(Tall basert på snitt fra månedene March - April 2008)

Slik websiden så ut i 2006, tidlig 2007 og til sist slik websiden ser ut i dag.


English edition:
About Battle.no
At Battle.no you will always be welcome regardless of your experience or skill level, everyone has the chance to take part in a community where all of the members shares the responsibility of carrying the workload together. The work done at Battle.no is based on voluntary work done by our many dedicated community members. We regard this as a fun hobby where everyone should do their part so that we together ensure that everyone can enjoy the joys of multiplayer gaming.

Battle.no was founded in 2005 when three servers were set up, and due to the genuine interest from dedicated members of the community Battle.no has grown into one of Europes largest communities for FPS games.

We are always looking for fresh faces and new talents, so if you have a passion for FPS games and want to help out – then we'd love to welcome you on board:

- We are a service for gamers, by gamers!


Goal / objective
Our goal is to create an open community for everyone with a passion for First Person Shooters.Organization
Battle.no is a non-commercial community driven service and is not own by any commercial actors or stakeholders.

There are however a lot of volunteer people contributing so that Battle.no can host one of Europe’s largest server parks.

We are divided into groups that each has their own areas of responsibility, with some individuals that have specific leadership roles.

Everyone who contributes is important, but the most important group of volunteers are maybe our game admins who ensure that the quality on our servers remains high.

Overview:
We can roughly split the organization into four levels: Contact - The leader group of Battle.no

(in random order)
 1. President of Battle.no.
  - Sabumnim
 2. Head of forum.
  - Veslin
 3. Head of Personnel.
  - Hellandsjø
 4. Head of Servers.
  - Blackbird
 5. Founder/Tv2 contact
  - Quad
- For contact details please click here for the Leader Group.
- For contact details please click here for Root Admins.


Also see: http://www.battle.no/?section=contactPartners and good friends

History
It all started back in 2004 when TV2 (the Norwegian TV channel) had an active group of employees playing Battlefield 1942. TV2’s team also took part in BFT 2004 Business Edition.

Then came summer 2005 with a lot of talk about the new game Battlefield 2 which was about to be released, the game of course found its way to everyone on the teams shopping cart. Now it was time to start training and servers were needed...

Bandwidth and connection we already had through work, so now the task was to obtain servers. After working on this for a while and with the help from several people we got our first three public servers up and running.

At the same time we realized that we needed a forum and got one set up on a spare server. The forum got the name bf2bb.t2.no and we finally had a place to come together. Original this was only intended for allowing players of the TV2 team to communicate and share strategies between themselves.

However, we quickly realized that we could not run this alone, we needed help. We therefore contacted good players from outside of the TV2 team to help administrate the servers. As the server popularity increased, as did also the need for additional help, so the forum was opened for the public and we announced that we were looking for more admins.

Slowly, but steady, the need for additional servers increased, and a number of support functions like Klagemuren had to be set up so that we could meet the demand. A number of new and unique server tools like our own bansystem were also important tools when the demand increased. With the server tools and more admins onboard we really had a service that delivered quality and this laid the foundation for the organization we are today.

As we continued to grow and gain attention from players, an increasing number of players also felt that we did a good job for the Norwegian gaming community. Most of the players were therefore willing to help with acquiring new hardware and other resources that we needed.

Around Christmas 2005 things really exploded. It seemed that everyone had Battlefield 2 and the reputation of the TV2 servers spread like wildfire. People played and prioritized TV2 servers, so we had full servers nearly all the time.

At this time we still only had our original forum, which wasn’t really inviting or designed for news other then the selected few. Based on a giant shared effort the new websites and design of the forum was a reality 26.April 2007.

Battle.no is in other words a result of what a bunch of good friends can come together and create during their spare time.


Fun facts:(Stats based on average numbers from March - April 2008)


The look of the website from 2006, early 2007 and lastly the way it looks today.